Fysiotherapie@work onderzoeken

Ergonomische werkplek

Uit ervaring en eigen onderzoek van de fysiotherapeuten van
Fysiotherapie@work is komen vast te staan dat preventieve stoelmassage lichamelijke klachten vermindert en de fitheid bevordert.

Het effect van preventieve stoelmassage op de werkplek is ook uitgebreid onderzocht door onafhankelijke bureaus.
"Uit deze onderzoeken is gebleken dat preventieve stoelmassage"

- Lichamelijke pijnklachten (sterk) vermindert

- Een positief effect heeft op de psychische vermoeidheid.

- De alertheid/waakzaamheid bevordert

- De werkstress vermindert

Onderstaand een resultatenoverzicht van onderzoeken verricht door de Universiteit van Maastricht en de Universiteit van Miami evenals een grafisch overzicht van het onderzoek van Fysiotherapie@work.

Onderzoek Universiteit van Maastricht
Onderzoek van Freeke de Bresser:

Universiteit Maastricht, 30 maart 2006, ID-nummer: 128945.
Afstudeerrichting: Arbeid en Gezondheid (Arbeid en Organisatiekunde)
Effecten van stoelmassage, volgens de TouchPro Europe methode, op de ervaren gezondheid van werknemers.
Key words: stoelmassage, ervaren gezondheid, stresspreventie.

Samenvatting
In deze studie is onderzocht of een stoelmassage interventie, volgens de TouchPro Europe methode, effect heeft op de ervaren gezondheid van werknemers. Hiertoe is een gerandomiseerd experiment uitgevoerd bij 76 kantoormedewerkers.
De interventiegroep heeft 16 weken, één maal per week, stoelmassage ontvangen. De controlegroep heeft geen massage ontvangen.
Op twee tijdsmomenten, voor en na de massageperiode, is bij beide groepen de ervaren gezondheid gemeten. Ervaren gezondheid is geoperationaliseerd als psychische vermoeidheid, emotionele reacties en vermoeidheid tijdens het werk, burnout, slaapkwaliteit en klachten aan het bewegingsapparaat.
Uit de resultaten bleek dat bij de interventiegroep psychische vermoeidheid en klachten aan het bewegingsapparaat significant verminderd waren ten opzichte van de controlegroep. Voor de andere uitkomstmaten werden geen effecten gevonden. Er kan geconcludeerd worden dat de relatief beperkte interventie toch een positief effect op psychische vermoeidheid en klachten aan het bewegingsapparaat teweeg heeft gebracht.


Onderzoek Miami
Samenvatting van het onderzoek uitgevoerd door Tiffanny Field, Gail Robinson, Frank Scafidi, Tom Nawrocki and Alex Concalves. Universiteit van Miami, Touch Research Institute, 1996.

Massage therapie reduceert angst en verandert het EEG patroon van alertheid.

Wetenschappelijk onderzoek, uitgevoerd door het TRI, universiteit van Miami, medische faculteit.

Zesentwintig volwassenen kregen gedurende vijf weken, twee keer per week een stoelmassage van een kwartier. Een controlegroep van vierentwintig volwassenen werd gevraagd om zich gedurende vijftien minuten te ontspannen in de massagestoel. Dit gedurende vijf weken, twee keer per week. Op de eerste en de laatste dag van het onderzoek werden er EEG's gemaakt: voor, tijdens en na de sessie. Aanvullend hierop werd voor en na iedere sessie de alertheid, de gemoedstoestand en het angstniveau vastgesteld aan de hand van gestandaardiseerde vragenlijsten. Bovendien werd voor en na iedere sessie het cortisolnivo vastgesteld. Aan het begin van iedere sessie werden gestandaardiseerd gegevens vastgelegd over belangrijke levensgebeurtenissen en werkstress.

Na statistische analyse van de onderzoeksgegevens blijkt uit dit onderzoek:

- Een EEG verandering, de frontale deltakracht, verandert bij beide groepen gelijk;

- Het EEG van de groep die stoelmassage ontving laat een daling zien van frontale alpha en bètakracht. Dit is een indicatie voor een toename van de alertheid/waakzaamheid. Het EEG van de controlegroep daarentegen laat een stijging zien van frontale alpha en bètakracht. Dit is een indicatie voor een afname van de alertheid/waakzaamheid.

- De groep die stoelmassage ontving liet een toename zien van de snelheid en accuratesse waarmee bepaalde gestandaardiseerde werkzaamheden na de massage worden uitgevoerd. Bij de controlegroep vond er geen verandering plaats m.b.t. de snelheid en accuratesse waarmee dezelfde werkzaamheden werden uitgevoerd.

- Gemeten angstniveaus bij de groep die stoelmassage ontving waren significant lager dan bij de controlegroep terwijl de gemoedstoestand minder depressief was bij zowel de groep die stoelmassage ontving als bij de controlegroep.

- Op de eerste dag daalde het cortisolnivo bij de groep die stoelmassage ontving. Bij de controlegroep was dit niet het geval. Tijdens latere metingen is de daling van het cortisolnivo ook bij de groep die stoelmassage ontving niet meer waargenomen.

- Aan het einde van de vijfde week is de gemoedstoestand van beide groepen evenveel verbeterd; het gemeten niveau van werkstress van de groep die stoelmassage ontving is significant lager dan van de controlegroep.

Het betere effect van de groep die stoelmassage ontving in vergelijking met de controlegroep zou gerelateerd kunnen zijn aan de drukstimulatie die onderdeel is van de stoelmassage. Huid en drukstimulatie, gerelateerd aan de EEG patronen die duiden op alertheid zijn in eerder onderzoek in verband gebracht met een verandering in de parasympathische activiteit die weer in verband gebracht wordt met ontspanning en een verbetering van de intellectuele prestaties. .

Fysiotherapie@work:
Hieronder een grafisch overzicht van de resultaten van een onderzoek welk is uitgevoerd onder het personeel bij één van de van de 58 aangemelde bedrijven.

Grafiek 01

Grafiek 02